Informatie verzamelen

Je wilt een overlijden melden of je hebt dat net gedaan. Om de bankzaken goed te kunnen afhandelen vragen we verschillende documenten van je.


Hier lees je meer over welke documenten dat kunnen zijn en waarom we deze nodig hebben.

De documenten opsturen

Je kunt de documenten inscannen en naar ons mailen: nabestaandendesk@sns.nl. Vermeld ons referentienummer, dan kunnen we snel terugvinden om welke afhandeling het gaat. Stuur je het liever per post? Dan graag naar:

SNS Nabestaandendesk
Antwoordnummer 6266
3500 VC Utrecht

Een postzegel is niet nodig. Vermeld het referentienummer ook op de envelop.

Akte van overlijden

De akte van overlijden wordt afgegeven door de gemeente. Op deze akte staan gegevens van de overledene, de eventuele wettelijke partner en de datum wanneer hij of zij is overleden. Deze kun je zelf bij de gemeente opvragen, maar het wordt meestal door de uitvaartverzorger geregeld voor de nabestaande(n).

Waarom een akte van overlijden?

 • Om zeker te weten wie overleden is.
 • Om de juiste gegevens van de overledene te hebben.
 • Om te weten dat de overledene daadwerkelijk overleden is en zo geregistreerd staat.
 • Omdat het vanuit wetgeving nodig is voor ons dossier.

Waarom vragen we een uittreksel BRP?

Dankzij dit document kennen we de gezinssituatie van de overledene. En weten we wie de wettelijke erfgenamen zijn (als er geen testament is). Dat is belangrijk bij de afhandeling van de bankzaken.

Een alternatief voor dit document is het trouwboekje van de overledene. We laten je weten welke documenten we nodig hebben.

Testament

In een testament is onder andere vastgelegd wie de erfgenamen zijn, en wie wat erft. Het is toegestaan in een testament af te wijken van het wettelijk erfrecht.

De notaris die het testament opstelt, meldt het aan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Als nabestaande kun je via dit register een uittreksel opvragen.

Verklaring van Erfrecht (VvE)

De notaris maakt een Verklaring van Erfrecht. In een Verklaring van Erfrecht legt de notaris in ieder geval vast wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag regelen. De notaris brengt hiervoor kosten in rekening.

Waarom vragen we om een VvE?

We vragen om een Verklaring van Erfrecht, omdat:

 • Alle erfgenamen bij ons bekend moeten zijn.
 • We moeten weten wie de nalatenschap mag afhandelen.
 • De overledene bepaalde (fiscale) producten heeft. Hierdoor moeten we zeker weten wie de erfgenamen zijn, zodat we deze producten fiscaal juist kunnen afhandelen.
 • Er sprake is van een testament. In het testament kunnen andere zaken dan de wettelijke verdeling van de nalatenschap staan.

Vergelijk de kosten van een VvE

De kosten van een VvE lopen nogal uiteen. De kosten zijn onder andere afhankelijk van hoe ingewikkeld de erfenis is en hoeveel erfgenamen er zijn. Bovendien vraagt de ene notaris meer dan de andere.

Ook de online mogelijkheden om een Verklaring van Erfrecht te laten opstellen verschillen van prijs. Het is verstandig om je goed te laten informeren en een paar offertes aan te vragen.

Handig voor je nabestaanden

Je kunt je nabestaanden enorm helpen als jij je wensen, financiële en andere gegevens al voor ze hebt verzameld in een digitale kluis. Maak een Nabestaandenplan.

Verklaring Beschikking Nalatenschap (VBN)

De VBN is een formulier waarop de langstlevende partner onder andere verklaart dat hij/zij krachtens het wettelijke erfrecht als enige gerechtigd is tot de goederen van de nalatenschap (‘de wettelijke verdeling’) en dat hij/zij de nalatenschap niet zal verwerpen.

De overgebleven partner vrijwaart bij ondertekening de bank voor alle gevolgen die uit het gebruik van de bankproducten van de overledene voortvloeien.

Als we genoeg hebben aan een VBN, sturen we deze mee met onze brief of e-mail. Dit formulier hoeft alleen nog maar ondertekend te worden.

Waarom vragen we een VBN?

 • Omdat er een wettelijk partner overblijft (echtgenoot of geregistreerd partner)
 • Om vast te kunnen stellen wie recht heeft op de banktegoeden zonder dat we daarvoor in bepaalde gevallen een VvE opvragen.

Vrijwaring

Een vrijwaring is een document waarmee de erfgenaam / erfgenamen de bank vrijwaren:

 • voor alle gevolgen die uit het gebruik van de bankrekening(en) van de overledene voortvloeien;
 • voor eventuele claims van (andere) erfgenamen en/of rechthebbenden.

Door een vrijwaring af te geven belooft de ondertekenaar van de vrijwaring de bank dat hij/zij de schade van de bank vergoedt als blijkt dat iemand anders recht heeft op de uitbetaalde tegoeden.

Waarom vragen we om een vrijwaring?

In de situaties dat we een vrijwaring vragen, weten we niet altijd of we alle erfgenamen in beeld hebben.

Met de vrijwaring kunnen we de bankzaken afhandelen. En als er dan toch een andere erfgenaam blijkt te zijn waarvan we nu het bestaan niet weten, dan zal deze zelf met de erfgenamen, die wel bij ons bekend zijn, moeten schakelen voor het recht op de nalatenschap. Daar kunnen we als bank dan niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Uittreksel Centraal Testament Register (CTR)

Dat is een uittreksel waaruit blijkt of de overledene een testament heeft opgemaakt. Je kunt het opvragen op de website notaris.nl

Waarom vragen we een uittreksel CTR?

In het testament kunnen andere erfgenamen zijn benoemd naast of in plaats van de wettelijke erfgenamen. Voor ons is belangrijk om te weten of er een testament is en daarmee een afwijking van het wettelijk erfrecht. Afhankelijk van deze informatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn, zoals een Verklaring van Erfrecht.

Opdrachtbrief

Een opdrachtbrief is een zelf opgestelde brief door de erfgenamen of gevolmachtigde/executeur over wat er met de producten van de overledene moet gebeuren. Het is belangrijk dat deze brief ondertekend wordt door de juiste persoon/personen. Wie dat is/zijn geven we aan.

Waarom vragen we een opdrachtbrief?

Om de bankzaken van de overledene goed af te handelen, moeten we weten wat de erfgenamen willen. De opdrachtbrief geeft dat aan en is voor ons het bewijs dat we ook daadwerkelijk de opdracht hebben gekregen de zaken zo af te handelen.

Wettelijke erfgenamen volgens het erfrecht

Sommige mensen leggen in een testament vast wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan gelden de regels van het wettelijk erfrecht. De positie van gehuwden is volgens het erfrecht gelijk aan de positie van geregistreerde partners.

In het erfrecht voor gehuwden en geregistreerde partners geldt de wettelijke verdeling. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de enige rechthebbende tot de nalatenschap is. Hij of zij krijgt dus alle bezittingen, maar moet ook de schulden van de overledene voor zijn/haar rekening nemen.

Zijn er ook kinderen, dan krijgen die een geldvordering op de langstlevende partner ter waarde van hun erfdeel. Deze geldvordering is over het algemeen pas opeisbaar bij het overlijden van die partner.

Deze wettelijke verdeling kan onder omstandigheden ongedaan gemaakt worden: vraag de notaris om advies.

Aanvaarden van de nalatenschap

Tot de nalatenschap behoren alle bezittingen en schulden van de overledene. Als erfgename kies je of je de nalatenschap zuiver aanvaardt, verwerpt of kiest voor beneficiaire aanvaarding.

Zuiver aanvaarden

Als je een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan aanvaard je alles. Je wordt dan ook verantwoordelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap.

Verwerpen

Als je een nalatenschap verwerpt, dan verwerp je alles en ben je geen erfgenaam meer. Je maakt dan ook geen aanspraak meer op bezittingen van de overledene. Deze procedure verloopt altijd via de rechter.

Beneficiaire aanvaarding

Weet je niet of een nalatenschap positief of negatief voor jou uitpakt? Dan kun je de nalatenschap aanvaarden ‘onder het voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit noem je een beneficiaire aanvaarding.

Raadpleeg een notaris voor meer informatie, want bij deze manier van aanvaarden, komen verschillende ingewikkelde zaken kijken. Dit loopt via de rechter.

Terug naar overlijden melden

Terug naar overlijden melden

Het beginpunt voor het afhandelen van bankzaken van de overledene.
Geldzaken rondom overlijden

Geldzaken rondom overlijden

Is een dierbare van je overleden? Sterkte. We helpen je graag als je geldzaken na een overlijden moet regelen.